Rierkaret ved Bingen lenser sto ferdig restaurert i 2021.
Foto: Ingun Orderud.

Fagjuryen i Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris 2022 ga hedrende omtale for istandsettingen av lensekar 1c i Glomma, utført av den frivillige foreningen Bingen Lenseminneforening.

Begrunnelse:

«Fagjuryen ønsker å gi oppmerksomhet til viktigheten av Bingen lenser som kulturminne i Lillestrøm kommune, og det tidkrevende arbeidet som har blitt utført av de frivillige i Bingen Lenseminneforening. Etter seks år med utrettelig arbeid står lensekar 1c nå ferdig, og arbeidet er dokumentert i filmen «Fra treet i skogen til lensekar ved Bingen», også bare kalt  «Kara på karet». Bingen Lenseminneforening arbeider til daglig med formidling av Bingen lensers kulturhistoriske verdi. I år gis foreningen hedrende omtale i Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris for istandsettingen av ett av de 51 gjenværende lensekarene ute i elva. Foreningens frivillige har tatt ansvar for restaureringsarbeidet, og Fetsund lenser har bistått med teknisk ekspertise og lån av utstyr».

Bingen lenser var i bruk helt frem til 1985. I dag står lensene som minne over mange hundre år med norsk tømmerfløtehistorie. En historie som også knytter Norge opp mot Europa. Som landskapselement er Bingen lenser en viktig del av Lillestrøms kulturlandskap, og som historiske byggverk er de store lensekarene blant det mest særegne i Lillestrøm kommune. Fagjuryen har ikke kjennskap til at det står igjen lignende anlegg noen andre steder i verden.

Fagjuryen 2022:

  • Jørgen Johan Tandberg, Norske Arkitekters Landsforbund, leder
  • Torunn Hognestad, Norske Landskapsarkitekters Forening
  • Vegard Røhme, Fortidsminneforeningen
  • Anne-Berit Haavind, Lillestrøm kommune
  • Kristin Dale Selvig, Lillestrøm kommune
Slik ser stengerekka ut i dag sett fra Hammeren til Vestby på Sørumsand. Denne kalles også stopperekka og tikarsrekka. Det nyrestaurerte kar 1c er nærmest land på den andre siden.
Foto: Ingun Orderud
Etter at fløtinga ved Bingen opphørte i 1985, har lensekarene forfalt. tokkene råtner og steinhaugene raser ut i elva. Det haster med å bevare noe av dette viktige industrielle kulturminnet. 
Foto: Ingun Orderud

 Bingen Lenseminneforening 

ble stiftet i 2011 med Berit Leikhammer som initiativtaker og styreleder de første ti årene. Hun hadde allerede gjennom mange år engasjert seg i målsettingen om at tømmerfløterhistorien og Bingen lenser måtte bevares. Med styret og en god medlemsmasse i ryggen kunne drømmen om å restaurere et lensekar bli virkelighet.

Gode støttespillere og økonomiske bidragsytere var Fortidsminneforeningen, Riksantikvaren, Fetsund Lenser og Museene i Akershus (MiA), Viken fylkeskommune, Lillestrøm kommune samt gaver fra entusiastiske foreningsmedlemmer. Selve utføringen av restaureringsarbeidet skulle vise seg å bli en langvarig og utfordrende oppgave for de frivillige i Bingen Lenseminneforening, som raskt fikk betegnelsen «kara på karet».

«Kara på karet» gikk på et stort arbeid i 2015. Det skulle ta seks år. Fra v. Rolf Hammeren, Nils Ulrik Hagen, Morten Svendsen og Ole-Kristian Hammeren. Helge Hestvik er ikke med på bildet. Vidar Hellerud og Arve Orderud kom til i den siste fasen.

Foto: Berit Leikhammer

Tømmeret ble barket manuelt på gamlemåten med barkespader. Fra v: Ole-Kristian Hammeren, Helge Hestvik, Nils Ulrik Hagen, Morten Svendsen og Torgeir Woxen. 

Foto: Berit Leikhammer

Det er ikke ufarlig å jobbe på elva! Redskap og utstyr måtte fraktes med elvestrømmen. Traktor leide vi, tømmerkran ble innkjøpt av Bingen Lenseminneforening og båter og pramutstyr lånte vi fra Fetsund Lenser.

Foto: Bjørn Rehoff Larsen 

Pålene som sto under vann, var lyse og fine i veden og behøvde ikke byttes ut. Alt trevirke over vann, laftestokk og støttepåler var ødelagt av «tømmertrøkken», årlig isgang og sterk elvestrøm. Alt måtte tas ned. Arbeidsleder Morten Svendsen inspiserer trevirke og stein som ble tatt ut og lagt på prammer. 

Foto: Berit Leikhammer

 Pålene som stod under vann, var lyse og fine i veden og behøvde ikke byttes ut. Alt trevirke over vann, laftestokk og støttepåler var ødelagt av «tømmertrøkken», årlig isgang og sterk elvestrøm. Alt måtte tas ned. Arbeidsleder Morten Svendsen inspiserer trevirke og stein som ble tatt ut og lagt på prammer. 

Foto: Berit Leikhammer

Arbeidet skrider frem

Det var avgjørende å utføre arbeidet i riktig rekkefølge. «Kara på karet» hadde sett tømmerfløterne gjøre denne jobben da de vokste opp ved Glomma. Bærepålen måtte opp tidlig før sideveggene kunne laftes opp. Da alle omfarene av laftetømmer var kommet på plass, ble steinene flyttet tilbake. Det var en tung og omstendelig jobb.

Morten Svendsen (til v.) og Helge Hestvik setter hovedpålen på plass og bolter jernrieren fast til toppen. Legg merke til jernstopperen øverst. Skulle vårflommen løfte løstømmeret helt til topps på karet, kunne toppkonstruksjonen bremse stokkene noe. 

Foto: Ole-Kristian Hammeren

Plogen oppstrøms karkista ble samvittighetsfullt bygget opp under istandsettingen. Det gjaldt å få de nederste omfarene på plass før vårflommen kom for fullt og alt måtte stroppes fast. 

Foto: Vidar Hellerud

 «Kara på karet» legger siste hånd på verket. Karkista, plogen og riertoppen er laftet opp med nytt, selvhogd tømmer. Fire doble, kraftige bærepåler er reist inni karet. All steinen som ble tatt ut og mellomlagret på nabokar, er lagt tilbake i lensekaret.  

Foto: Ingun Orderud

Etter en arbeidsprosess gjennom seks år, der vannstand og årstider har bestemt fremdriften, står endelig det majestetiske lensekar 1c ferdig restaurert i stengerekka ved Bingen lenser. Karet er godt synlig fra land ved Fløterbrakka.

Foto: Ingun Orderud

Vi ser at de øvrige rierkarene i ulik grad er preget av naturkrefter og tidens tann. Vårt håp er at alle de ti «kjempene» i hovedattholdslensa ved Bingen lenser kan bli istandsatt – og kanskje til og med lyssatt? Bingen Lenseminneforening vil takke alle som har bidratt med midler, gode gaver, som har hjulpet til med praktisk arbeid og har lånt oss egen redskap og utstyr. Takk også til Lillestrøm kommune for hederlig omtale og inspirerende markering av «kara på karet» sin frivillige innsats. 

Av Lisbeth Løvmyr Woxen, tidl. leder av Bingen Lenseminneforening

Bildetekster: Berit Leikhammer