VEDTEKTER FOR BINGEN LENSEMINNEFORENING (BLF)

Vedtatt på konstituerende møte 22.09.2011.

Revidert på årsmøtene 20.03.2013, 05.03.2015, 05.03.2018, 05.03.2019 og 05.03.2020

Bingen Lenseminneforening er en ideell forening lokalisert til Sørum kommune i Akershus,

Bingen Lenseminneforening har følgende visjon (2019)

Bingen Lenseminneforening er et nasjonalt, kulturhistorisk monument over tømmerfløting i Glommavassdraget

§ 1 Bingen Lenseminneforenings formål er

 • å bevare Bingen lenser som et industrielt kulturminne
 • å samle inn, bevare og formidle både den muntlige, skriftlige og den materielle fløtertradisjonen
 • å formidle de sosiale, kulturelle og økonomiske forhold lensearbeiderne og deres familier levde under, og hvor viktig fløyta var som grunnlag for arbeid og bosetting langs elva.
 • å arbeide for å øke tilgjengeligheten til Glomma gjennom Sørum
 • å arbeide for å utvikle elveturisme på og ved Glomma, med vekt på fløtertradisjonen
 • å legge forholdene til rette for folk som ønsker områdene rundt Glomma som møteplass
 • å samarbeide med Fetsund Lenseminneforening og Fetsund Lenser for å dokumentere den sammenhengende fløterhistorien for Sørum og Fet
 • å bygge interesse for formålet gjennom å utvikle inntektsbringende opplevelser (2019).
 • å utvikle en organisasjon som skaper entusiasme og tilstrekkelig kapasitet (2019).

§ 2 Medlemskap

      Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner, forbund, organisasjoner, institusjoner og bedrifter.

      Medlemmer betaler kontingent som fastsettes av årsmøtet. Årsmøtet kan også utnevne

      æresmedlemmer, og disse skal ikke betale kontingent.

      Medlemskap som ikke er betalt for de to siste år før årsmøtet, opphører med virkning fra 

      kommende kalenderår. Medlem varsles skriftlig.

§ 3 Årsmøtet

      Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned, og skriftlig innkalling med årsberetning, 

      revidert regnskap og valgkomiteens innstilling sendes medlemmene senest 4 uker før årsmøtet.

      Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før møtet. Forslag

      til nye, ikke framlagte saker kan tas opp dersom det godkjennes av 2/3 av medlemmene på

      årsmøtet. Dette gjelder ikke for behandling av § 7 Vedtektsendring eller § 8 Oppløsning.

      Stemmeberettigede er de som har betalt medlemskontingent foregående år, samt æresmedlemmer

      som ikke betaler årskontingent. Medlemmer som representerer en organisasjon eller bedrift,

      har én stemme på lik linje med enkeltmedlemmer og æresmedlemmer.

      Alle vedtak fattes med simpelt flertall, og ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

     Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • velge møteleder og referent
 • godkjenne styrets innkalling, årsberetning og regnskap
 • behandle innkomne saker
 • fastsette årskontingent
 • behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett
 • foreta valg av:

a) 5 medlemmer til styret, som utgjøres av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1 styremedlem og 2 varamedlemmer

b) leder og medlemmer til arbeidsgruppe(r) etter innstilling fra valgkomiteen. Arbeidsgruppa/-ene konstituerer seg sjøl i samarbeid med styrets leder.

c) 1 revisor

d) sittende styremedlem + varamedlemmer utgjør valgkomite

Alle verv har en funksjonstid på 2 år hvor leder, sekretær og styremedlem er på valg det ene året,

mens nestleder og kasserer er på valg det neste året. Det benyttes skriftlig valg hvis årsmøtet

krever det.

§ 4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 4 ukers varsel etter vedtak om ordinært årsmøte,

vedtak av styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er satt opp i innkallingen til møtet.

§ 5 Styret

Sammensetning.

Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet, Det skal minimum avholdes 

2 styremøter i året. Ut over dette innkalles til styremøte ved behov.

Mandat og oppgaver

Styret skal stå for

 • BLFs daglige drift og arbeide i tråd med foreningens formål
 • iverksette årsmøtets vedtak
 • iverksette aktuelle prosjekter og styre disse
 • gjennom året orientere foreningens medlemmer om styrets arbeid 
 • ved behov utarbeide forslag til årsmøtet om opprettelse av arbeidsgruppe(r) og utarbeide instruks for denne/disse
 • utarbeide årsberetning og regnskap
 • utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett

Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er til stede. Fungerende leder har dobbeltstemme

ved stemmelikhet. Det skal føres referat fra styremøtene.

§ 6.1 Arbeidsgruppe(r)

Etter innstilling fra styret kan årsmøtet vedta opprettelse av arbeidsgruppe(r) som velges etter

valgkomiteens innstilling. I spesielle situasjoner der ei arbeidsgruppe har krevende oppgaver, kan

styret supplere med flere medlemmer.

Alle gruppemedlemmene innkalles og har møterett på utvidete styremøter, og arbeidsgruppa/-ene

må møte med minimum én representant, fortrinnsvis leder.

I disse utvidete styremøtene har representantene for arbeidsgruppa/-ene stemmerett på lik linje med 

de ordinære styremedlemmene i saker som berører arbeidsgruppa/-ene.

Arbeidsgruppa/-ene rapporterer til styret, og aktiviteten gjennom året skal framkomme i styrets 

årsberetning. Ved ønske om å avslutte ei arbeidsgruppe legger styret fram forsalg om dette til årsmøtet.

§ 6.2  Ressursgruppe

Foreningens ressursgruppe består av foreningsmedlemmer eller andre interesserte, som kan spørres

om å delta ettersom det passer. Ressursgruppas medlemmer innkalles ordinært ikke til styremøter,

men blir invitert til årsmøter.

§7 Vedtektsendring

Endring av vedtektene må skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på

saklista, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av Bingen Lenseminneforening kan bare besluttes med 2/3 flertall på ordinært årsmøte

etter at det har vært ført opp på saklista. Dersom foreningen opphører, skal foreningens eiendeler og

midler overdras til en organisasjon eller virksomhet som vil nytte disse på en måte som er i tråd med foreningens formål.